خرید کمیک

[rev_slider slidertitle=”Home Market v3″ alias=”home_market_v3″]
[martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_of_category_2 title=”کمیک بوک” icon_fontawesome=”fas fa-book-open” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%85%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fcbstore.ir%252Fproduct-category%252Fcomic%252Fmarvel-comics%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%85%DB%8C%DA%A9%20%D8%AF%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fcbstore.ir%252Fproduct-category%252Fcomic%252Fdc-comics%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%85%DB%8C%DA%A9%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fcbstore.ir%252Fproduct-category%252Fcomic%252Fcomic-translation%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fcbstore.ir%252Fproduct-category%252Fcomic%252Fothers-comics%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%85%DB%8C%DA%A9%20%D8%AA%DA%A9%20%D8%AC%D9%84%D8%AF(%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D8%B3%D8%AE%D8%AA)%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fcbstore.ir%252Fproduct-category%252Fcomic%252Fhard-cover-single-cover%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%85%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fcbstore.ir%252Fproduct-category%252Fcomic-book%252Forginal-comics%252F%22%7D%5D” autoplay=”200″ per_page=”22″ pro_autoplay=”0″ tabs=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22products%22%3A%22best_selling%22%7D%5D” image_size=”” link=”|||” cat=”marvel-comics, dc-comics, others-comics, orginal-comics” ids=”” side_link=”|title:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D9%85%D9%87||” custom_links=”#E-8_aHR0cHMlM0ElMkYlMkZjYnN0b3JlLmlyJTJGcHJvZHVjdC1jYXRlZ29yeSUyRmNvbWljJTJGZGMtY29taWNzJTJGJTJDaHR0cHMlM0ElMkYlMkZjYnN0b3JlLmlyJTJGcHJvZHVjdC1jYXRlZ29yeSUyRmNvbWljJTJGbWFydmVsLWNvbWljcyUyRiUyQyUyQw==” el_class=”thelas”]

[martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_of_category_2 title=”آرت بوک و رمان” icon_fontawesome=”fas fa-book” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fcbstore.ir%252Fproduct-category%252Fpersian-books%252F%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fcbstore.ir%252Fproduct-category%252Fnovel%252F%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A2%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%88%DA%A9%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fcbstore.ir%252Fproduct-category%252Fart-book%252F%7C%7C%7C%22%7D%5D” autoplay=”2000″ per_page=”24″ pro_autoplay=”0″ tabs=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22products%22%3A%22best_selling%22%7D%5D” image_size=”” link=”|||” cat=”art-book, novel, persian-books” ids=”” side_link=”|title:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D9%85%D9%87||” custom_links=”#E-8_aHR0cHMlM0ElMkYlMkZjYnN0b3JlLmlyJTJGcHJvZHVjdC1jYXRlZ29yeSUyRmFydC1ib29rJTJGJTJDaHR0cHMlM0ElMkYlMkZjYnN0b3JlLmlyJTJGcHJvZHVjdC1jYXRlZ29yeSUyRm5vdmVsJTJG” el_class=”thelas”]

[martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_of_category_2 title=”مانگا و مانهوا” icon_fontawesome=”fab fa-maxcdn” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A7%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fcbstore.ir%252Fproduct-category%252Fmanga%252F%22%7D%5D” autoplay=”2500″ navigation=”false” per_page=”20″ tabs=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22products%22%3A%22best_selling%22%7D%5D” image_size=”” link=”|||” cat=”manga” ids=”” side_link=”|title:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D9%85%D9%87||”]

[martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_of_category_2 title=”تیشرت و هودی” icon_fontawesome=”fab fa-maxcdn” links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%AA%20%D9%88%20%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fcbstore.ir%252Fproduct-category%252Ft-shirt-hoodie%252F%22%7D%5D” autoplay=”2500″ navigation=”false” per_page=”25″ tabs=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22products%22%3A%22best_selling%22%7D%5D” image_size=”” link=”url:https%3A%2F%2Fcbstore.ir%2Fproduct-category%2Ft-shirt-hoodie%2F” cat=”t-shirt-hoodie” ids=”” side_link=”|title:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D9%85%D9%87||”]

[martfury_empty_space height=”30″][martfury_products_of_category_2 title=”اکسسوری و محصولات دیجیتال” icon_fontawesome=”fas fa-dice-d20″ links_group=”%5B%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86%20%D9%81%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B1%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fcbstore.ir%252Fproduct-category%252Fcollectibles-action-figure%252F%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fcbstore.ir%252Fproduct-category%252Faccessories%252F%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fcbstore.ir%252Fproduct-category%252Fdigital-product%252F%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fcbstore.ir%252Fproduct-category%252Fstationery%252F%22%7D%5D” autoplay=”2500″ navigation=”false” per_page=”25″ tabs=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22products%22%3A%22best_selling%22%7D%5D” image_size=”” link=”|||” cat=”accessories, collectibles-action-figure, digital-product, stationery” ids=”” side_link=”|title:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D9%85%D9%87||”]

هر چیزی که درباره فصل دوم لایواکشن وان پیس میدانیم!

با موفقیت فصل اول، اقتباس لایو اکشن نتفلیکس از انیمه وان پیس ثابت کرد که موفقیت بزرگی است. اما آیا

پایان The one who live ممکن است روی بقیه فرانچایز های واکینگ دد تاثیر بذارد!

The Ones Who Live جهان واکینگ دد را دوباره به اوج خود آورده است. اما پایان فصل می تواند فرنچایز

در قسمت سوم ددپول مشکلی درباره لوگان پیش آمده که طرفداران از راه حل آن راضی نیستند

در قسمت سوم ددپول، Deadpool & Wolverine بهیو جکمن را برمی گرداند که یک مشکل در MCU ایجاد می کند

۵ تا از بهترین مبارزه های جوجوتسوکایزن

جوجوتسوکایزن به‌عنوان یکی از بهترین انیمه های اکشن شونن در تمام دوران شناخته می‌شود، و بیشتر این تمجیدها از مبارزات

[martfury_empty_space height=”20″][martfury_icons_list style=”2″ icons=”%5B%7B%22icon_linearicons%22%3A%22icon-truck%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%20400%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%7D%2C%7B%22icon_linearicons%22%3A%22icon-sync%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%22%2C%22desc%22%3A%2212%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%22%7D%2C%7B%22icon_linearicons%22%3A%22icon-star%22%2C%22title%22%3A%22%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%81%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%22%7D%2C%7B%22icon_linearicons%22%3A%22icon-bubbles%22%2C%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%A7%D8%B2%2010%20%D8%A7%D9%84%DB%8C%2018%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%22%7D%5D”]

در ساخت یک کامیک بوک چند نفر نقش دارند:

 • نویسنده
 • کارتونیست
 • قلم‌زن
 • طراح
 • نقاش
 • مصور
 • حروف چین
 • ویراستار

انواع فرمت کمیک بوک ها

 • کمیک استریپ:
کمیک استریپ یک نوع کمیک بوک است که داستان های طنز و کمدی را به شکل یک خبر روزانه نشان می دهد. کمیک استریپ ها شامل چندین پنل کوتاه هستند، هر کدام یک صحنه از داستان را نشان می دهند. این کمیک ها در ابتدا برای کودکان طراحی شده بودند، اما با گذر زمان، بین بزرگسالان نیز محبوب شده اند. کمیک استریپ ها شامل پیام هایی درباره زندگی می شوند، مثل احترام به دیگران و دوستی.  بسیاری از کمیک استریپ های مشهوری وجود دارند، از جمله “پیناتس”، “گارفیلد”، “دیلبرت” و “تام و جری”. هر کدام از این کمیک استریپ ها دارای شخصیت های منحصر به فرد و داستان های خنده داری هستند که در ذهن خواننده ها به خاطر می مانند. 
 
 
 • تک شماره ای
 •  سری محدود ،کوتاه،بلند
 • تک جلدی
 • دیجیتالی
 • سالانه
 • پرستیژ
 • وب کمیک
 • مینی کمیک
 • کالکتد
 • زین

خرید بهترین کمیک بوک‌ها برای تازه ‌کارها

 • Hawkeye هاوک آی

 •  Wytches

 • Gotham Academy آکادمی گاتهام

 •  Ms. Marvel میس مارول

 • Saga Vol

خرید کمیک

کمیک به مجموع تصاویر چیده شده کنار هم به صورت متوالی می‌گویند.
یک کمیک از دو بخش طراحی و محتوای داستان تشکیل می‌شود.
معمولا در اوایل کار، سناریوئی به صورت کامل برای عنوان داستانی کمیک نوشته شده سپس به سراغ طراحی و مسائل فنی کار می‌روند.
معمولاً در آن از ابزارهای نویسه‌ای چون بالون گفتار، شرح‌ها و افکت‌های صوتی برای نشان‌دادن گفت‌وگوها، تعریف داستان یا دیگر اطلاعات استفاده می‌شود.
برای خرید میتوانید به فروشگاه سایت مراجع فرمایید آگاه باشید کمیک زبان اصلی و  انگلیسی کمک بسیار شایانی به تقویت زبان انگلیسی شما خواهد کرد.
پس در خرید تردید نداشته باشید.
فروشگاه cbstore بزرگترین فروشگاه برای خرید کمیک فارسی و  زبان اصلی می باشد.